Avís Legal

El present avís legal recull les condicions generals que regeixen l'accés i l' ús del lloc web www.mentaweb.com, del qual és titular Alfredo López Ortega endavant MENTA NUTRICIÓ amb domicili al carrer Trafalgar 11, 4t, 30400 , Caravaca de la Cruz (Múrcia) i NIF: 38822460R. Correu electrònic: info@mentaweb.com

L'accés i ús del lloc web implica l'expressa i plena acceptació d'aquestes condicions generals en la versió publicada en el moment en què l'usuari accedeixi al mateix, sense perjudici de les condicions particulars que poden aplicar-se en alguns dels serveis concrets del lloc web.

L'usuari accepta que l'accés al present lloc web i dels continguts inclosos en el mateix té lloc lliurement i conscient, sota la seva exclusiva responsabilitat .

Els usuaris accedeixen al lloc web de forma lliure i gratuïta, si bé MENTA NUTRICIÓ es reserva el dret de limitar el seu accés per a determinats continguts o serveis, exigint el registre de les seves dades prèviament a l'accés .

MENTA NUTRICIÓ es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del lloc web, així com els continguts, serveis i les condicions requerides per utilitzar els mateixos quan ho consideri oportú o amb la finalitat d' adequar-se als canvis legislatius i tecnològics futurs. Aquestes modificacions seran vàlides des de la seva publicació en el lloc web .

MENTA NUTRICIÓ, es reserva el dret a interrompre l'accés al present lloc web en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu en aquest cas es comunicarà tal circumstància als usuaris, els quals podran sofrir la pèrdua si escau, de la informació emmagatzemada en els diferents serveis sense donar lloc a cap indemnització .


AVÍS DE COPYRIGHT

MENTA NUTRICIÓ ostenta la titularitat del present lloc web. Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre aquest portal d'Internet estan legalment reservats, de manera que l'accés al mateix o la seva utilització, per part de l'usuari, no s'ha de considerar, de cap manera, com l'atorgament de cap llicència d'ús o dret sobre qualsevol actiu .

Els usuaris del lloc web únicament podran realitzar un ús privat, personal o professional dels continguts d'aquest. Està absolutament prohibit, l'ús del lloc web o d'algun dels seus elements amb fins comercials o il·lícits.

No es podran realitzar actes de reproducció, modificació, distribució o comunicació pública del lloc web sense el previ consentiment per escrit de MENTA NUTRICION. Queda prohibida la reproducció dels continguts del lloc web, llevat que estigui permès legalment i es citi la procedència o si no, s'autoritzi per escrit el contrari. En aquells casos en què es produeixi la necessària autorització prèvia per escrit, aquesta autorització substituirà la prohibició general abans esmentada i citarà clarament les possibles restriccions d'ús.

MENTA NUTRICIÓ no assumirà cap responsabilitat derivada de l'ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d'infracció d'aquests drets per part de l'usuari .


CLÀUSULA D'EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats en tot moment de bona fe amb el propòsit de donar informació als usuaris, de manera que MENTA NUTRICIÓ no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a la integritat o exactitud de la citada informació ni garanteix l'exactitud ni l'actualització de la informació que es pugui obtenir d'aquest, la qual podrà ser modificada sense previ avís. Tampoc es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que pugui contenir el lloc web .

MENTA NUTRICIÓ no es responsabilitza del mal ús que els usuaris puguin fer del lloc web .


1 . Responsabilitat pel funcionament del lloc web .

MENTA NUTRICIÓ intentarà reduir al mínim els problemes ocasionats per errors de caràcter tècnic, podent procedir a la suspensió temporal dels serveis i continguts del lloc web per efectuar operacions de manteniment, millora o reparació dels mateixos, sense que això origini indemnització a l'usuari per aquests conceptes .

S'adverteix que alguna informació continguda en aquest web pot haver estat creada o recollida en arxius o formats no exempts d'errors, de manera que no es pot garantir que el servei no quedi interromput o afectat per aquests problemes .

MENTA NUTRICIÓ no assumeix cap responsabilitat respecte dels danys que poguessin ocasionar a l'usuari a resultes de la consulta d'aquesta pàgina web, o d'aquelles altres externes objecte de reenviament .

MENTA NUTRICIÓ no serà responsable en cas que existeixin interrupcions del servei , o mal funcionament del mateix que tinguin el seu origen en supòsits de cas fortuït, força major o altres causes que escapen del seu control .


2 . Responsabilitat per l'ús d'enllaços

MENTA NUTRICIÓ no assumeix cap responsabilitat derivada de l'existència d'enllaços entre els continguts d'aquest lloc i continguts situats fora del mateix, o de qualsevol altra menció de continguts externs a aquest lloc .

En el cas que MENTAWEB constati per algun mitjà la il · licitud de la pàgina web, o que lesiona béns o drets d'un tercer susceptibles d'indemnització, MENTA NUTRICIÓ suprimirà o inutilitzarà aquest enllaç.

La presència d'altres enllaços al lloc web té una finalitat merament informativa, no constituint en cap cas una invitació o recomanació a la contractació de productes o serveis que s'ofereixin en el lloc d'Internet de destinació, i en cap cas impliquen el suport a les persones o entitats autores d'aquests continguts o titulars dels llocs on es trobin .


POLÍTICA DE PRIVACITAT

MENTA NUTRICIÓ informa tot seguit de la seva política de privacitat aplicada a les dades personals. D'aquesta manera, totes les dades personals que tingui sota la seva responsabilitat seran tractades d'acord amb la Llei 15/1999, 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i es guardaran les degudes mesures de seguretat i confidencialitat .

La visita del lloc web MENTA NUTRICIÓ no implica que l'usuari hagi de subministrar cap informació respecte a la seva identitat, no podent ser associada a un usuari concret per la MENTA NUTRICION. En el supòsit que es subministri dades de caràcter de personal, aquestes dades seran recollides i utilitzades conforme a les limitacions i els drets recollits en l'esmentada norma de protecció de dades .

Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal consenten de forma clara, exacta i inequívoca les presents condicions .


1 . Recollida de dades .

La recollida de dades de caràcter personal es realitzarà única i exclusivament a través del formulari d'alta, del formulari de contacte, els comentaris publicats a la web i dels correus electrònics que els usuaris puguin remetre a MENTA NUTRICIÓ, que seran incloses en un fitxer automatitzat.

Els fitxers titularitat de MENTA NUTRICIÓ figuren inscrits en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades , al qual podrà accedir l'usuari o visitant per a comprovar la situació d'aquells .

MENTA NUTRICIÓ conservarà les seves dades un cop finalitzada la relació amb l'usuari per a complir les obligacions legals necessàries. Al seu torn, procedirà a la cancel·lació de les dades recollides quan deixin de ser necessàries per a la finalitat per a la qual van ser recollides .


2 . Seguretat de la informació .

MENTA NUTRICIÓ ha desenvolupat tots els sistemes i mesures tècniques i organitzatives al seu abast , previstes en la normativa de protecció de dades de caràcter personal per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i sostracció de les dades de caràcter personal facilitades per l'usuari o visitant .

No obstant això, l'usuari o visitant ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables .


3 . Confidencialitat i Secret professional .

Les comunicacions privades que poguessin donar-se entre el personal de MENTA NUTRICIÓ i els usuaris o visitants seran considerades com confidencials. L'accés a aquesta informació està restringit mitjançant eines tecnològiques i mitjançant estrictes controls interns.


4 . Enllaços amb altres llocs web .

Aquest lloc web pot contenir enllaços amb altres llocs. S'informa que MENTA NUTRICIÓ no disposa de cap control ni ostenta cap responsabilitat sobre les polítiques o mesures de protecció de dades d'altres llocs web .


5. Drets dels usuaris .

L'usuari podrà exercitar, respecte a les dades recaptades en la forma prevista, els drets reconeguts per la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en particular els drets d'accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició.

Podrà exercir els seus drets, mitjançant sol·licitud remesa per correu ordinari, signat i acompanyat de fotocòpia del DNI a l'adreça de la seu de MENTA NUTRICION QUE que s'indica al començament d'aquest text.

MENTA NUTRICIÓ informa que les dades personals recaptades, quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per la qual van ser recollides, seran cancel·lades conforme estableix la normativa de protecció de dades de caràcter personal .


POLÍTICA D'ÚS DEL BLOC

Condicions per a la publicació de comentaris

L'autor del lloc no es fa responsable en cap cas de les opinions dels seus lectors en els comentaris.


Condicions dels Comentaris

No es permeten comentaris racistes, xenòfobs, homòfons, insultants, ofensius o difamatoris, ni amb Spam o publicitat .


Eliminació de Comentaris

MENTA NUTRICIÓ es reserva el dret d'eliminar qualsevol comentari, sent els casos exposats dalt motiu de supressió .

En el cas que algú incompleixi aquestes condicions reiteradament podria portar a vetar-lo en els comentaris.